• ဒီဖိုရမ် ေခါင်းစဉ်ေအာက်မှာ ဝင်ြပီး ေတာင်းဆိုလိုတာေတွ ေဝဖန် အြကံြပုမှုေတွ ြပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖိုရမ်နဲ့ ပတ်သက်ြပီးြဖစ်ြဖစ်၊ WordPress ဘာသာြပန်မူနဲ့ ပတ်သက်ြပီးြဖစ်ြဖစ် ဘယ်လို အေြကာင်းအရာမျိုးကို မဆို ေဝဖန် အြကံြပုမှုများြပုလုပ်နိုင်ပါတယ်။

  • The topic ‘ဒီမှာ ေတာင်းဆို ေဝဖန် အြကံြပုမှုမျာ’ is closed to new replies.