နောက်ဆုံး ဖြန့်ချိမှု

4.1 2014-Dec-21 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 4.1

4.1 2014-Dec-21 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 4.0

4.0.1 2014-Dec-15 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0 2014-Dec-15 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.9

3.9.2 2014-Sep-01 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.8

3.8.1 2014-Jan-27 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8 2013-Dec-22 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.7

3.7.1 2013-Dec-17 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.6

3.6.1 2013-Dec-12 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.5

3.5.2 2013-Sep-13 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.4

3.4.2 2012-Sep-11 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.3

3.3.2 2012-Apr-20 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3.1 2012-Mar-21 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.2

3.2.1 2011-Jul-13 zip (md5) tar.gz (md5)
3.2 2011-Jul-06 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.1

3.1.4 2011-Jun-30 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.3 2011-May-29 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.2 2011-Apr-28 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.1 2011-Apr-09 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1 2011-Mar-22 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.0

3.0.5 2011-Mar-17 zip (md5) tar.gz (md5)

ဘီတာနှင့် အာစီ ဖြန့်ချိမှုများ

4.0-RC1 2014-Sep-01 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0-alpha 2014-Sep-02 zip (md5) tar.gz (md5)