ဖြန့်ချိမှုများ

နောက်ဆုံး ဖြန့်ချိမှု

4.1 ဒီဇင်ဘာ 21၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 4.1

4.1 ဒီဇင်ဘာ 21၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 4.0

4.0.1 ဒီဇင်ဘာ 15၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0 ဒီဇင်ဘာ 15၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.9

3.9.2 စက်တင်ဘာ 1၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.8

3.8.1 ဇန်နဝါရီ 27၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)
3.8 ဒီဇင်ဘာ 22၊ 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.7

3.7.1 ဒီဇင်ဘာ 17၊ 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.6

3.6.1 ဒီဇင်ဘာ 12၊ 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.5

3.5.2 စက်တင်ဘာ 13၊ 2013 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.4

3.4.2 စက်တင်ဘာ 11၊ 2012 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.3

3.3.2 ဧပြီ 20၊ 2012 zip (md5) tar.gz (md5)
3.3.1 မတ် 21၊ 2012 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.2

3.2.1 ဇူလိုင် 13၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)
3.2 ဇူလိုင် 6၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.1

3.1.4 ဇွန် 30၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.3 မေ 29၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.2 ဧပြီ 28၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1.1 ဧပြီ 9၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)
3.1 မတ် 22၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)

အုပ်စုခွဲ 3.0

3.0.5 မတ် 17၊ 2011 zip (md5) tar.gz (md5)

ဘီတာနှင့် အာစီ ဖြန့်ချိမှုများ

4.0-RC1 စက်တင်ဘာ 1၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)
4.0-alpha စက်တင်ဘာ 2၊ 2014 zip (md5) tar.gz (md5)